Partner Progress, s.r.o.
Váš spoľahlivý obchodný partner
O spoločnostiSlužbyPonuka práceKontaktEU projekty
Fotogaléria kaštieľ
Informačný leták
Opis projektu
Oporný múr
Fotogaléria - oporný múr
Opis projektu

Názov projektu

Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Burg

Opis projektu

1 Ciele projektu

·         Cieľ projektu (výsledky projektu): Záchrana vzácneho kultúrneho dedičtva, jeho aktívne využívanie a sprístupnenie verejnosti v kombinácii s organizovaním kultúrnych podujatí.

 

·         Špecifické ciele (výsledky projektu):

o       Zvýšenie zamestnannosti a posilnenie rozvoja regiónu.

o       Zabezpečiť zákazníkom príjemný pobyt kombináciou všetkých poskytovaných služieb.

o       Zvyšovanie tržieb a pridanej hodnoty žiadateľa.

 

·         Aktivity projektu:

·         získať si zákazníkov profesionalitou  a kvalitou ponúkaných služieb

·         pritiahnuť pozornosť slovenských turistov

·         prilákať zákazníkov mimo tradičných sezónnych období

·         vytvorenie synergického efektu so spolupracujúcimi subjektmi z verejného a privátneho sektora

·         v reálnych podmienkach zabezpečiť dostatočnú priemernú ročnú návštevnosť

·         v reálnych podmienkach dosiahnúť návštevnosť areálu zahraničnou klientelou

·         vybudovanie si pozitívneho imidžu a silnejúcej trhovej pozície v rámci podnikov cestovného ruchu

·         vybudovanie si vlastnej klientely so špecifickými nárokmi na služby

 

2. Účelnosť navrhovaného projektu

2.1 Krátky popis existujúcej situácie

Doteraz firma pôsobila predovšetkým na trhu vzdelávacích produktov, poradenských aktivít, výberu a prípravy ľudských zdrojov. Hlavnými odberateľmi sú úrady práce, štátne a samosprávne inštitúcie, podniky v regióne. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť získala do vlastníctva kaštieľ Burg v atraktívnom regióne stredného Považia, rozhodla sa rozšíriť svoju činnosť (po rekonštrukcii) o súbor aktivít v oblasti cestovného ruchu. Ubytovacie a stravovacie aktivity v kaštieli budú určené nielen pre občanov zo širšieho regiónu, ale z celého Slovenska i zahraničia.

Kaštieľ Burg bude atraktívny ako stredisko pre návštevu ďalšieho, na atrakcie bohatého regiónu v blízkom okolí. V okruhu približne 5 km sa nachádzajú nielen ďalšie 3 historické objekty, ale aj významné turistické trasy, poľovnícke revíry, vodné plochy pre športový i užitkový rybolov, horolezecké bralá pre športové vyžitie v Manínskej, Kostoleckej tiesňave a Súľovských skalách. Miesta vhodné na zber húb, či rozvíjajúce sa lyžiarske strediská. Ako významnú konkurenčnú výhodu možno uviesť, že kaštieľ sa nachádza mimo zastavaných obytných štvrtí. V lokalite, kde je veľký nedostatok ubytovacích kapacít, avšak neďaleko mesta Považská Bystrica. Dopravná obsluha je bezproblémová, v lokalite sa nachádzajú pracovné sily, ktoré s požadovanou kvalifikáciou nebudú vyžadovať dopravu do zamestnania. Ojedinelý historický rámec, plánované poskytovanie služieb umožňuje v rámci ponukovej a cenovej politiky zabezpečiť návratnosť vloženej investície. Objekt bude okrem aktivít cestovného ruchu poskytovať možnosť na dodávku spoločenských podujatí na kľúč, možnosť vzdelávacích aktivít, rodinných pobytov, klubov, ale aj ako len hotelové zariadenie pre obchodných návštevníkov blízkeho priemyselného centra.

 

2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti

Po ukončení rekonštrukčných a sanačných prác bude kaštieľ využívaný najmä na aktivity v oblasti cestovného ruchu. V súčinnosti s regionálnymi inštitúciami (VÚC Trenčín, Mesto Považská Bystrica) bude v kaštieli zriadená trvalá expozícia regionálneho charakteru prístupná nielen verejnosti , ale využívaná aj v rámci pedagogického procesu škôl v širšom regióne.

Vzhľadom k tomu, že kaštieľ Burg sa nachádza vo výnimočnom priestore (je súčasťou 4 historických objektov) umiestnených v bezprostrednej blízkosti, stane sa výnimočným centrom aktívneho cestovného ruchu s komplexnými službami vrátane spoločenského a športového vyžitia.

V blízkosti kaštieľa sa nachádza zrúcanina stredovekého hradu, barokový kaštieľ a secesný cirkevný objekt.

Cieľom realizácie projektu je organické skĺbenie činnosti vzdelávacej a poradenskej činnosti s aktívnym cestovným ruchom v objektoch a zariadeniach, ktoré patria spoločnosti lokalizovaných vo výnimočných geografických a historických súvislostiach. Spoločnosť získala bohaté skúsenosti z prípravy pracovníkov a sprievodcov v cestovnom ruchu, čo využije aj pri výbere, príprave a vedení personálu v zariadení kaštieľa Burg. Významnou pohnútkou pre obnovu kaštieľa je zachránenie historického dedičstva obdobia renesancie, z ktorého zostalo na Slovensku pomerne málo zachovalých objektov s klasickými dobovými slohovými prvkami. Objekt po rekonštrukcii možnosť „vrátiť život“ do lokality, kde tento život aktívne pulzoval v obdobiach rokov 1200 až 1900 po Kr.

Je predpoklad, že po rekonštrukcii objektu kaštieľa sa podporí spoločné využívanie ďalších 3 objektov, čím sa vytvorí výnimočné stredisko cestovného ruchu, pričom jedine kaštieľ Burg by poskytoval pre návštevníkov komplexné služby „ubytovacie, gastronomické, relaxačné, spoločenské....“ Postupne prebieha aj rekonštrukcia secesného sakrálneho objektu s priľahlým parkom.

Významným faktorom pre uskutočnenie projektu je aj skutočnosť, že v meste Považská Bystrica, ktoré má 50 tisíc obyvateľov niet žiadnych porovnateľných historických objektov s možnosťou využitia na obdobné účely.

2.3 Ďalšie využitie výstupov a výsledkov projektu

Firma bude objekt využívať popri aktívnom cestovnom ruchu aj na sústredené vzdelávacie a výchovné podujatia pre svojich klientov, občanov a mladých obyvateľov Považskej Bystrice a okolia.

Po ukončení obnovy kaštieľa Burg je predpoklad vytvorenia malej prírodnej obory pre chov lesnej zveri s možnosťou jej využitia popri prezentácii aj na kulinárske účely.  V neposlednom rade bude kaštieľ slúžiť aj pre náhodných návštevníkov, ktorí využívajú diaľnicu D1 Bratislava – Košice, z ktorej súbor kaštieľov je dobre viditeľný a prístupný. Denné využitie predpokladá aj pomerne vysoká návštevnosť  Považského hradu a tiež horských cyklistov, turistov prechádzajúcich cez turistický chodník na regionálne turistické trasy. Predpoklad využitia je aj počas zimnej sezóny, nakoľko vo vzdialenosti asi 400 m je stredne veľký lyžiarsky vlek a množstvo bežkárskych tratí.

Kaštieľ je situovaný v časti Považskej Bystrice – Považské Podhradie, kde je vyššia nezamestnanosť ako priemer v okolí a poslúži teda aj ako významný zamestnávateľ v tejto lokalite. Je predpoklad, že pri činnostiach prevádzky kaštieľa a ďalších vedľajších činností vytvorí približne 20 nových pracovných príležitostí.